CKS logo

 

Naša vizija je društvo budućnosti u kome raznovrsni postojeći identiteti neće biti izvor diskriminacije.

Misija: Uklanjanje neravnopravnosti strukturirane kroz režime konstitutivne za heteronormativnost: klasa, rasa, pol/rod, zdravstveno stanje, etnicitet/nacija, religija/vera, uzrast, znanje/obrazovanje/kultura.

Ciljevi: (1) Popularizacija, vidljivost i šire društveno i akademsko etabliranje kvir teorije i kulture, kao i autora i autorki koji se njome bave;

(2) Naučno, filozofsko i umetničko istraživanje (ne)heteronormativnosti, istorije seksualnosti i socijalne konstrukcije pola i roda;

(3) Društveno prihvatanje različitosti legitimnih seksualnih praksi i orijentacija, kao i rodnih/polnih izraza.

Aktivnosti: Centar za kvir studije

1) prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti kvir teorije i srodnih naučnih oblasti (feminizam, studije roda, postkolonijalne studije itd.);

2) organizuje, samostalno ili u zajednici s drugim organizacijama, stručne skupove, tribine, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti kvir teorije i kulture;

3) objavljuje knjige, časopise i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na kvir teoriju i kulturu;

4) sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave kvir teorijom i kulturom (i srodnim oblastima znanja).

5) podržava, organizuje i promoviše umetničku produkciju i projekte (izložbe, pozorišne predstave, filmove, performanse, festivale i sl.) čija su načela bliska ciljevima Centra.

***

Centar za kvir studije osnovali su Ivana Pražić, Tanja Marković i Dušan Maljković novembra 2010. godine kada je i zvanično registrovan kao nedobitno udruženje (šifra delatnosti 9499).

Matični broj: 28030835

PIB: 106894703

 Sa aktivnim radom počeli smo 2011. godine.

STATUT

U skladu sa odredbama čl.11. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na osnivačkoj skupštini održanoj dana 28. novembra 2010. godine u Beogradu usvojen je

 

 

 

STATUT

UDRUŽENJA „ЦЕНТАР ЗА КВИР СТУДИЈЕ“

 

 

Oblast ostvarivanja ciljeva

Član 1.

Udruženje „Центар за квир студије“ (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti kvir teorije i kulture („kvir“ je izraz koji označava sve ono što se ne može podvesti pod heteronormativnost, odnosno ono što odstupa od standardnih, normatizovanih javnih i privatnih praksi povezanih sa heteroseksualnošću).

 

 

Ciljevi udruženja

Član 2.

Ciljevi Udruženja su: popularizacija, vidljivost i šire društveno-akademsko etabliranje kvir teorije i kulture; naučno, filozofsko i umetničko istraživanje neheteronormativnosti, istorije seksualnosti i socijalne konstrukcije pola i roda; ukidanje diskriminacije i društveno prihvatanje različitosti legitimnih seksualnih orijentacija i rodnih/polnih izraza.

 

 

Član 3.

 

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

 

1) prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti kvir teorije i srodnih naučnih oblasti

(feminizam, studije roda, postkolonijalne studije itd.);

 

2) organizuje, samostalno ili u zajednici s drugim organizacijama, stručne skupove, tribine, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti kvir teorije i kulture;

 

3) objavljuje knjige, časopise i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na kvir teoriju i kulturu u skladu s zakonom;

 

4) sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave kvir teorijom i kulturom (i srodnim oblastima znanja).

 

5) podržava, organizuje i promoviše umetničku produkciju i projekte (izložbe, pozorišne predstave, filmove, performanse, festivale i sl.) čija su načela bliska ciljevima Centra.

 

 

 

Naziv i sedište

 

Član 4.

Naziv Udruženja je: „Центар за квир студије“.

Naziv Udruženja na engleskom jeziku jе: „Center for Queer Studies“

Skraćeni naziv je: ЦКС.

Udruženje ima sedište u Beogradu.

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

 

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

 

Član 5.

Član/ica Udruženja može biti svako punoletno lice (od 18 godina pa naviše) koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja.

 

Član 6.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.

Član/ica može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju.

Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana/ice, nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.

Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora.

Članu/ici se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

 

 

Prava obaveze i odgovornost članstva

 

Član 7.

Član/ica Udruženja ima pravo da:

1) ravnopravno sa drugim članovima/icama učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;

3) bira i bude biran/a u organe Udruženja;

4) bude blagovremeno i potpuno informisan/a o radu i aktivnostima Udruženja.

Član/ica je dužan/na da:

1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2) učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;

3) plaća članarinu;

4) obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

 

 

Unutrašnja organizacija

 

Član 8.

Organi Udruženja su Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor. Funkciju zastunika vrši Predsednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu zamenik Predsednika Upravnog odbora.

 

Član 9.

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi/ce.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova/ica Skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.

Sednicu skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.

Skupština:

1) donosi plan i program rada;

2) usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;

3) usvaja druge opšte akte Udruženja;

4) bira i razrešava članove/ice Upravnog odbora;

5) razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;

6) razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;

7) odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja;

8) odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.

 

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova/ica.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova/ica.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova/ica.

 

Član 10.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.

Upravni odbor ima tri (3) člana/ice, koje bira i opoziva Skupština.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri (4) godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Upravni odbor iz reda svojih članova/ica bira predsednika/cu i zamenika/cu predsednika/ce.

 

Član 11.

Predsednik/ca Upravnog odbora zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Zamenik/ca predsednika/ce Upravnog odbora je ovlašćen/a da, u odsustvu predsednika/ce Upravnog odbora, zastupa Udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.

 

 

Član 12.

Upravni odbor:

1) rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;

2) organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;

3) poverava posebne poslove pojedinim članovima/icama;

4) donosi finansijske odluke;

5) odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova/ica Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;

6) odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika/cu udruženja za taj postupak;

7) odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova/ica, a odluke donosi većinom glasova svih članova/ica.

 

Član 13.

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor.

Nadzorni odbor ima tri (3) člana/ice koje bira Skupština. Mandat članova nadzornog odbora traje četiri (4) godine i mogu biti ponovo birani.

Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

 

 

 

Ostvarivanje javnosti rada

 

Član 14.

Rad Udruženja je javan.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se članovima/icama na sednici skupštine udruženja.

 

 

Član 15.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima, o čemu odluku donosi Skupština.

 

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

 

Član 16.

Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način.

Udruženje može pribavljati sredstava i od kotizacije za seminare i druge oblike obrazovanja iz oblasti kvir teorije i kulture.

 

 

Privredna delatnost kojom se stiče dobit

 

                                                           Član 17.

Udruženje pribavlja sredstva obavljajući privrednu delatnost: izdavanje časopisa i periodičnih izdanja (šifra: 58.14).

Uduženje može početi sa neposrednim obavljanjem ove delatnosti tek nakon izvršenog upisa u Registar privrednih subjekata.

Dobit ostvarena na način iz stava 1. ovog člana može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva udruženja, uključujući i troškove redovnog rada Udruženja i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata.

                                                Prestanak rada udruženja

Član 18.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

 

Postupanje sa imovinom udruženja u slučaju prestanka udruženja

 

                                                            Član 19.

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.

 

 

Izgled i sadržina pečata

 

Član 20.

Udruženje ima pečat kružnog oblika na kojem je u gornjoj polovini ispisano: Центар за квир студије, Београд.

 

Član 21.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

 

Član 22.

            Ovaj statut stupa na snagu dana od danom njegovog usvajanja na osnivačkoj skupštini Udruženja.