Kvalitativno istraživanje: Homofobija i internalizovana homofobija u Srbiji

Homofobija-i-internalizovana-homofobija-u-SrbijiCentar za kvir studije sproveo je tokom 2015. godine kvalitativno istraživanje Homofobija i internalizovana homofobija, metodom polustrukturisanih dubinskih intervjua ispitujući stavove heteroseksualnih i homoseksualnih ispitanika o homoseksualnosti. Ukupno 44 intervjua je obavljeno u pet gradova: Beograd (16 intervjua), Novi Sad (8), Niš (8), Subotica (6) i Kragujevac (6) i pritom prikupljeno preko 73 sati audio materijala i preko 1000 strana transkripta.

Svrha istraživanja je dublje i detaljnjije istraživanje motiva, strahova i predrasuda koji stoje u osnovi homofobije i internalizovane homofobije, kao i utvrđivanje sličnosti i razlika u usvajanju i reprodukovanju homofobičnih stavova kod heteroseksualnih i homoseksualnih osoba; postavljanje temelja za dalja produbljenija istraživanja ovih tema. Važan cilj koji smo pred sobom postavili je kako prodikcija i razvijanje fonda znanja o ovoj temi, tako i približavanje različitih politika nevladinih LGBT organizacija u vezi sa borbom protiv homofobije jer je pretpostavka da će rezultati istraživanja uticati na artikulisanje politika u toj borbi. Ono može da posluži kao osnova za kreiranje politika LGBT organizacija u nastupu prema javnosti, kao i prema LGBT osobama u cilju osnaživanja zajednice.

Projektni tim: Aleksandar Stojaković, koordinator projekta i istraživanja, Tanja Marković, koordinatorka istraživanja

Intervjuer/ke: Aleksandar Stojaković, Marijana Stojčić, Dragana Petrović, Tamara Šćepanović i Jelena Vojvodić

Godina: 2015/2016

Publikaciju istraživanja možete pročitati i preuzeti u PDF verziji.

ISSU link.

__________________________________________________

Istraživanje: LGBT populacija i Parada ponosa

Publikacija---priprema-prednja-korica

Centar za kvir studije sproveo je početkom 2014. godine četvoromesečno istraživanje „Parada ponosa i LGBT populacija“, ispitujući stavove pripadnika/ca LGBT populacije o Paradi ponosa. Istraživanje je spovedeno preko upitnika (kvantitativni deo istraživanja) i fokus grupa (kvalitativni deo). Upitnik je bio dostupan preko interneta i u štampanoj formi, i sadržao je 52 pitanja. Održane su četiri fokus grupe: dve u Beogradu i po jedna u Novom Sadu i Nišu. Namera je bila da istraživanjem dobijemo jasniju sliku o tome koje su glavne tendencije u stavovima pripadika/ca LGBT populacije u vezi sa Paradom ponosa kao oblikom političke borbe za prava LGBT populacije, ali i drugim pitanjima vezanim za aktivizam i svakodnevni život ove populacije u Srbiji. Krajnji cilj projekta jeste postizanje elementarnog konsenzusa LGBT aktivista i aktivistkinja u pogledu mogućnosti i alternativa organizovanja Parade ponosa; približavanje različitih politika LGBT organizacija civilnog sektora u vezi sa organizovanjem Parade ponosa.

Projektni tim: Aleksandar Stojaković, koordinator istraživanja, Marijana Stojčić, Marija Radoman, Tanja Marković i Sunčica Vučaj.

Godina: 2014

Rezultate istraživanja možete pročitati i preuzeti u PDF verziji publikacije.

ISSU link.